Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij de accommodaties die behoren bij Bed and Breakfast Boszicht Leeuwarden en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van elke huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Contactgegevens:

Bed and Breakfast Boszicht Leeuwarden
Mr. PJ Troelstraweg 308
8919 AG Leeuwarden
Tel. 058-2023034
E. info@bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com
W. www.bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com
W. www.amelandrecreatie.nl
KVK. 000031911390

Onze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed and Breakfast Boszicht accommodaties; Prive Huisje, Prive Studio en Ameland Recreatie ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed and Breakfast Boszicht zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodaties behorende bij Bed and Breakfast Boszicht ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

Reservering en betaling:
De prijzen zijn weergegeven per arrangement Inclusief water, elektriciteit en btw. Deze zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
De prijzen van Bed and Breakfast Boszicht zijn te vinden op de website en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen welke uiterlijk bij reservering bekend gemaakt zullen worden.

Reserveren:
Reserveren geschiedt schriftelijk, per e-mail of telefonisch.
Na een gemaakte reservering aanvraag ontvangt u van ons spoedig een e-mail.
De verblijfskosten in Bed and Breakfast Boszicht dienen binnen 3 dagen na reservering aan ons te zijn overgemaakt. Eventuele extra gemaakte kosten kunnen contant worden voldaan. Het is niet mogelijk om met creditcard of pin te betalen.

Aankomst en vertrek:
Bij aankomst zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
Op de dag van aankomst kunt u na 15:00 uur uw Bed and Breakfast gebruiken. Op de dag van vertrek dient de Bed and Breakfast uiterlijk om 11.00 uur vrij te zijn.
Een sleutel is verkrijgbaar bij de beheerder; bij verlies brengen wij hiervoor 30 euro in rekening. Bij voortijdig vertrek of latere aankomst dag vindt geen restitutie plaats.
Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

Verblijf:

 • Roken is in de accommodaties verboden.
 • Geluidsoverlast dient te worden voorkomen. Zeker tussen 22.00 en 07.00 uur dient het rustig te zijn.
 • Radio’s en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken.
 • Gebruik door derden van de Bed and Breakfast is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder op het terrein komen en niet overnachten in de accommodatie.
 • De handdoeken van de Bed and Breakfast Boszicht mogen niet meegenomen worden buiten de accommodatie.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en veegschoon te worden opgeleverd.
 • Uw auto kunt u gratis parkeren bij de accommodatie huisje en studio bij Ameland Recreatie op het aanwezige parkeerterrein.
 • Elke accommodatie wordt verhuurd aan maximaal 2 personen conform de reserveringsbevestiging. Bij overtreding wordt € 75,00 per persoon per nacht in rekening gebracht.
 • Met betrekking tot de brandvoorschriften en verzekering is het niet toegestaan andere apparatuur op elektrisch, gas, open vuur en batterij/accu dan welke aanwezig in de accommodatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid:
De eigenaar van Bed and Breakfast Boszicht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in en om de accommodatie  geleden schade. De gast vrijwaart de eigenaar van Bed and Breakfast Boszicht tegen aanspraken dienaangaande.
De eigenaar van Bed and Breakfast Boszicht is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties alsook niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed and Breakfast Boszicht.
Door de eigenaar van Bed and Breakfast Boszicht wordt, tenzij dit met opzet en of grove schuld van de eigenaar is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
Verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de accommodaties van Bed and Breakfast Boszicht.
De hoofdgast, genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de Bed and Breakfast.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

General terms and Conditions

We warmly welcome you to The accommodations that belong to Bed and Breakfast Boszicht Leeuwarden and ask you to inform yourself of these terms and conditions. With the intake of each Tenancy Agreement These general terms and conditions apply.

Contact Details:

Bed and Breakfast Boszicht Leeuwarden
Mr. PJ Troelstraweg 308
8919 AG Leeuwarden
Tel. +31 58-2023034
E. info@bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com
W. www.bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com
W. www.amelandrecreatie.nl
Chamber of Commerce Nr: 000031911390

Our website has been compiled with the utmost care but there may be differences between the text and/or photos presented on the website and the current situation at Bed and Breakfast Boszicht accommodations; Private cottage, private Studio and Ameland recreation At the time of the visit by the guests. No rights can be derived from such differences by the guests.

The Administrator shall not be liable for any damage, loss or theft of the user’s property. In case of litigation, all (legal) costs are borne by the users.
All risks related to staying in Bed and Breakfast Boszicht are on behalf of the users.

Damages and losses of the owner’s movable and immovable property must be reported by users immediately and reimbursed to the owner.
Guests should follow the instructions of the Administrator.
The administrator may, in case of violation of these general terms and conditions and in the case of inappropriate conduct, with immediate effect access to the accommodations belonging to Bed and Breakfast Boszicht deny and/or refuse, without further notice and giving reasons and without refund of accommodation costs.
The administrator’s administration is determined by mutual disagreement, unless users can prove the opposite. For all deviations not included in these conditions, the owner decides.

Reservation and payment:
Prices are shown per package including water, electricity and VAT. This Exclude costs of cancellation and/or travel insurance and/or other expenses.
The prices of Bed and Breakfast Boszicht can be found on the website and Subject to interim changes which will be announced by reservation at the latest.

At:
Reservations are made in writing, by e-mail or by telephone.
After a reservation request you will receive an e-mail from us soon.
The accommodation costs in Bed and Breakfast Boszicht serve Within 3 days After booking have been transferred to us. Any additional costs incurred can be paid in cash. It is not possible to pay by credit card or PIN.

Arrival and Departure:
Upon arrival you will be asked to show your passport or identity card.
On the day of arrival you can check your Bed after 15:00 hours and Breakfast Use. On the day of departure the Bed must and Breakfast Look at 11.00 hours to be free.
A key is available from the administrator; In case of loss we charge 30 euros. For early departures or late arrivals, no refund is taking place.
Only in consultation can be deviated from the aforementioned times.

At:

 • Smoking is in the Accommodations Prohibited.
 • Noise should be avoided. Certainly between 22.00 and 07.00 hours it should be quiet.
 • Radios and televisions and other sound sources must not interfere.
 • Use by third parties of the Bed and Breakfast is not allowed.
 • Pets are Not allowed.
 • Visitors are not allowed to enter the property without the administrator’s permission and not stay overnight in the accommodation.
 • The towels of the Bed and Breakfast Boszicht should not be taken into account Outside the accommodation.
 • The accommodation should be kept clean and tidy and Wipe clean to be delivered.
 • You can park your car for free At the accommodation cottage and studio at Ameland Recreation in the onsite car park.
 • Each accommodation is rented to a maximum of 2 people according to the booking confirmation. In case of violation, €75.00 per person per night will be charged.
 • With respect to fire regulations and insurance, it is not permitted to use other equipment on electric, gas, open fire and battery/battery which are present in the accommodation.

Liability:
The owner of Bed and Breakfast Boszicht cannot be held liable for any damage suffered by the guest or third parties as a result of the stay in and around the accommodation. The guest is the owner of Bed and Breakfast Boszicht against claims thereon.
The owner of Bed and Breakfast Boszicht is not liable for disturbances in and to the accommodation such as failures and failures of power, water facilities and technical installations as well as not or untimely announced construction and/or road works in the vicinity of Bed and Breakfast Boszicht.
By the owner of Bed and Breakfast Boszicht, unless this is intentionally and or grossly guilty of the owner is due, no liability is accepted for:
Loss, theft, damage or accident caused to persons and or goods during or as a result of the stay in The accommodations at Bed and Breakfast Boszicht.
The main guest, mentioned in the booking confirmation is responsible for an orderly course of business in and around the Bed and Breakfast.
Breakage or damage must be reported by the guest directly to the owner.
Any repair and/or replacement costs must be reimbursed by the guest immediately to the owner on his first request.

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir heißen Sie herzlich willkommen Die Unterkünfte, die zu Bett und Frühstück Boszicht Leeuwarden und bitten Sie, sich über diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu informieren. Mit der Aufnahme von jeder Mietvertrag diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten.

Kontaktdaten:

Bett und Frühstück Boszicht Leeuwarden
Mr PJ Troelstraweg 308
8919 AG Leeuwarden
Tel. +31 58-2023034
E. info@bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com
W. www.Bed-and-Breakfast-boszicht-Leeuwarden.com
W. www.amelandrecreatie.nl
Kammer. 000031911390

Unsere Website wurde mit größter Sorgfalt erstellt, aber es kann Unterschiede zwischen dem Text und/oder Fotos auf der Website und die aktuelle Situation am Bett präsentiert werden und Frühstück Boszicht Unterkünfte; Privates Häuschen, privates Studio und Ameland Erholung Zum Zeitpunkt des Besuchs der Gäste. Aus solchen Unterschieden der Gäste können keine Rechte hergeleitet werden.

Der Administrator haftet nicht für Schäden, Verlust oder Diebstahl des Eigentums des Nutzers. Im Falle eines Rechtsstreits werden alle (rechtlichen) Kosten von den Nutzern getragen.
Alle Risiken im Zusammenhang mit dem Aufenthalt im Bett und Frühstück Boszicht sind im Auftrag der Benutzer.

 

Schäden und Verluste des beweglichen und unbeweglichen Eigentums des Eigentümers müssen von den Nutzern unverzüglich gemeldet und dem Eigentümer erstattet werden.
Bitte beachten Sie die Anweisungen des Administrators.
Der Verwalter kann im Falle eines Verstoßes gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und im Falle eines unangemessenen Verhaltens mit sofortiger Wirkung Zugang zu den Unterkünften, die zu Bett gehören und Frühstück Boszicht verweigern und/oder verweigern, ohne weitere Ankündigung und unter Angabe von Gründen und ohne Erstattung der Unterkunftskosten.
Die Verwaltung des Administrators wird durch gegenseitige Meinungsverschiedenheiten bestimmt, es sei denn, die Benutzer können das Gegenteil beweisen. Für alle Abweichungen, die nicht in diesen Bedingungen enthalten sind, entscheidet der Eigentümer.

Reservierung und Bezahlung:
Preise werden pro Paket angezeigt einschließlich Wasser, Elektrizität und Mehrwertsteuer. Diese Kosten für Stornierungen und/oder Reiseversicherungen und/oder andere Kosten ausschließen.
Die Preise des Bettes und Frühstück Boszicht finden Sie auf der Website und Vorbehaltlich vorläufiger Änderungen, die spätestens mit Vorbehalt bekannt gegeben werden.

Auf:
Reservierungen erfolgen schriftlich, per e-Mail oder telefonisch.
Nach einer Reservierungsanfrage werden Sie bald eine e-Mail von uns erhalten.
Die Unterkunftskosten im Bett und Frühstück Boszicht servieren Innerhalb von 3 Tagen Nach der Buchung auf uns übertragen wurden. Eventuelle zusätzliche Kosten können in bar bezahlt werden. Es ist nicht möglich mit Kreditkarte oder PIN zu bezahlen.

Ankunft und Abfahrt:
Bei der Ankunft werden Sie gebeten, Ihren Reisepass oder Personalausweis vorzeigen.
Am Tag der Ankunft können Sie Ihr Bett nach 15:00 Stunden überprüfen und Frühstück Verwenden. Am Abreisetag muss das Bett und Frühstück Blick auf 11.00 Stunden frei zu sein.
Ein Schlüssel ist vom Administrator verfügbar; Im Falle eines Verlustes berechnen wir 30 Euro. Bei vorzeitiger Abreise oder verspäteter Ankunft findet keine Rückerstattung statt.
Nur in Absprache kann von den vorgenannten Zeiten abgewichen werden.

Auf:

 • Rauchen ist in der Unterkünfte Verboten.
 • Lärm sollte vermieden werden. Sicherlich zwischen 22,00 und 07,00 Stunden sollte es ruhig sein.
 • Radios und Fernseher und andere Schallquellen dürfen sich nicht stören.
 • Nutzung durch Dritte des Bettes und Frühstück ist nicht zulässig.
 • Haustiere sind Nicht erlaubt.
 • Besucher sind nicht berechtigt, ohne Erlaubnis des Administrators in die Unterkunft einzureisen und nicht über Nacht zu übernachten.
 • Die Handtücher des Bettes und Frühstück Boszicht sollte nicht berücksichtigt werden Außerhalb der Unterkunft.
 • Die Unterkunft sollte sauber und ordentlich gehalten werden und Wischen Sie sauber ab, um geliefert zu werden.
 • Sie können Ihr Auto kostenlos parken In der Unterkunft Cottage und Studio in Ameland Erholung auf dem Parkplatz vor Ort.
 • Jede Unterkunft wird je nach Buchungsbestätigung auf maximal 2 Personen vermietet. Im Falle einer Verletzung, €75,00 pro Person pro Nacht wird berechnet.
 • In Bezug auf Brandschutzvorschriften und Versicherungen ist es nicht gestattet, andere Geräte auf Elektro-, Gas-, offenes Feuer und Batterie/Batterie verwenden die in der Unterkunft anwesend sind.

Haftung:
Der Besitzer des Bettes und Frühstück Boszicht haftet nicht für Schäden, die der Gast oder Dritte durch den Aufenthalt in und um die Unterkunft erlitten hat. Der Gast ist der Besitzer des Bettes und Frühstück Boszicht Gegenansprüche.
Der Besitzer des Bettes und Frühstück Boszicht haftet nicht für Störungen in und zu den Unterkünften wie Ausfälle und Ausfälle von Strom, Wasseranlagen und technischen Anlagen sowie nicht oder unzeitgemäß angekündigte Bau-und/oder Straßenarbeiten in der Nähe von Bett und Frühstück Boszicht.
Durch den Besitzer des Bettes und Frühstück Boszicht, es sei denn, dies ist absichtlich und oder grob schuldig des Eigentümers ist fällig, keine Haftung akzeptiert für:
Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Unfall, die Personen und oder waren während oder infolge des Aufenthaltes in Die Unterkünfte in Bett und Frühstück Boszicht.
Der Haupt Gast, der in der Buchungsbestätigung erwähnt wird, ist für einen ordentlichen Geschäftsgang in und um das Bett verantwortlich. und Frühstück.
Bruch oder Beschädigungen sind vom Gast direkt an den Vermieter zu melden.
Etwaige Reparatur-und/oder Wiederbeschaffungskosten müssen vom Gast unverzüglich dem Eigentümer auf seinen ersten Antrag zurückerstattet werden.

 

Boszicht Leeuwarden
Mr. PJ Troelstraweg 308
8919 AG  Leeuwarden
T. 058-2023034
M. info@bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com
W. www.bed-and-breakfast-boszicht-leeuwarden.com

 

DutchEnglishFrenchGerman